V pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 254/2016 novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož je její účinnost stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, novela nabyde účinnosti dne 1. listopadu 2016.

Rozhodným dnem pro aplikaci novelizovaného znění zákonného opatření je okamžik vzniku daňové povinnosti (tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci). Změny obsažené v novele se tedy budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva dojede od 1. listopadu 2016. K nabytí vlastnického práva u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí dochází v nejčastějších případech (převod na základě kupní nebo směnné smlouvy) dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí. V případě nemovitých věcí do katastru nezapisovaných se jedná o den nabytí účinnosti smlouvy.

Novela zákonného opatření nově stanoví, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. V této souvislosti dojde rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. Po účinnosti novely za daň tedy odpovídá (a daňové přiznání bude podávat) pouze nabyvatel. Převodce nemovité věci ručitelem nebude.

Další novinka se bude týkat osvobození. Zatímco dosud se toto osvobození vztahuje i na rozestavěné stavby, podle novely zákonného opatření se osvobození uplatní pouze na již dokončené nebo užívané nové stavby, neboť osvobození se nově bude týkat jenom prvního úplatného nabytí nových nemovitých věcí, ke kterým dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve. Podle novely zákonného opatření tudíž nabytí rozestavěné stavby již od daně osvobozeno není.

Další podstatnou změnou je zpřesnění definice inženýrských sítí, která podléhají dani z nabytí. Předcházející právní úprava nebyla jednoznačná a v praxi působila mnoho problémů, zpřesněním tak dochází k vyjasnění, které inženýrské sítě, resp. jejich části, podléhají dani z nabytí a které ne. Zdaněno bude pouze úplatné nabytí vlastnického práva (nebo podílu) k budově dle katastrálního zákona.

V souvislosti se vstupem novely v platnost zveřejnila Finanční správa na svých internetových stránkách – Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věci.

Závěr

Vzhledem k tomu, že novela nabude účinnosti v řádu několika měsíců, je vhodné se na novou úpravu připravit a zohledňovat ji v nově uzavíraných smlouvách již nyní. Zřejmě nejjednodušší možností je ujednání, že poplatníkem daně bude nabyvatel, což umožňuje i současné znění. V případě již uzavřených smluv, u nichž je patrné, že se nabytí nemovitých věcí zřejmě nestihne zrealizovat do doby nabytí účinnosti novely zákonného opatření, by bylo vhodné iniciovat uzavření dodatků smluv tak, aby obě smluvní strany měly i za nové úpravy plnou právní jistotu (a nedošlo k problémům s podáváním daňového přiznání, placením daně, uvolňováním prostředků z úschovy apod.). Je lepší (a méně nákladné) případným problémům včas předejít, než následně řešit již nastalé spory prostřednictvím soudního řízení.