Tuzemský systém účetnictví upravuje zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Naposledy byl tento zákon změněn zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., který reagoval na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstev.

Nyní na parlamentních stolech  leží návrh na úpravu zákona, který implementuje směrnice 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Který reaguje na cíle Strategie Evropy 2020 pro inteligentní a udržitelný růst. Kde EU si dala za úkol snížení administrativní zátěže a zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky. Současně EU využila tu možnost a sjednotila logiku a strukturu účetních závěrek.

Copak implementace směrnice do našeho právního řádu přinese?

Především se můžeme dočkat terminologických změn, byť tady stále visí otazník. Již brzy se můžeme nahradit pojem „účetní závěrka“ za „finanční výkaz“ a „výroční zprávy“ za „zprávu vedení společnosti.“

K hlavním věcným úpravám zákona patří je kategorizace účetních jednotek, kdy budeme rozlišovat mikro účetní jednotku, malou účetní jednotku, střední účetní jednotku a velkou účetní jednotku. Začlenění příslušné účetní jednotky do kategorie bude závist na překročení stanovených kritérií a to hodnoty aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni.

Hlavním cílem a smyslem nové úpravy je lepší transparentnost.  Uvidíme, jaké reálné dopady bude mít novela na skutečný život firem.