Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník.

Zasedání valné hromady/schválení jediným společníkem se musí konat nejméně jednou za účetní období dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § 181 odst. 1. Termín konání valné hromady musí být oznámen písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Pozvánku zašle společnost na adresu společníků a její součástí je i návrh usnesení valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. Jednatel má povinnost se zasedání valné hromady účastnit vždy.

Společnosti schvalující řádnou účetní závěrku tak musí učinit nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, tzn. zpravidla do 30. 6. následujícího roku, a to dle ust. § 181 odst. 2 ZOK. Valná hromada také rozhoduje o rozdělení podílů na zisku nebo úhradě ztráty společnosti za předchozí období. Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděl do rezervních a jiných fondů. Nejvyšší soud České republiky judikoval ve svém rozhodnutí spis. Zn. 29 Cdo 4284/2007 skutečnost, že valná hromada konaná po uplynutí šesti měsíců od konce účetního období nemůže rozhodovat o výsledku hospodaření na základě této řádné účetní závěrky. Nesplní-li společnost tento termín, může si případný zisk rozdělit až v rámci rozhodování o výsledku hospodaření za následující období nebo na základě mimořádné účetní závěrky. Od 1. 1. 2014 je možné po schválení mimořádné účetní závěrky a po splnění zákonných podmínek vyplatit zálohu na podílu na zisku.