Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“), stanoví, že nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, rodinný příslušník občana Evropské unie nebo občana České republiky, cizinec s volným přístupem na trh uvedený v § 98 písm. a) až e), j) až r) zákona o zaměstnanosti, tedy obecně cizinec s volným přístupem na trh práce („cizinec“), je zaměstnavatel povinen nejpozději v den jeho nástupu do práce písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Písemná informace musí přitom obsahovat údaje, o nichž je zaměstnavatel povinen dle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti vést evidenci, a tedy mimo jiné také druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno („údaje“). Dle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel dále povinen nahlásit každou změnu těchto údajů příslušné krajské pobočce Úřadu práce, a to ve lhůtě 10 dní od okamžiku, kdy k takové změně došlo, případně od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o takové změně dozvěděl.

Změna druhu práce cizince Ministerstvo práce a sociálních věcí („ministerstvo“) standardně eviduje druh práce ve formě údaje o příslušném kódu CZ-ISCO, který ovšem v praxi nemusí vždy korespondovat s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě cizince. V praxi se setkáme s případy, kdy je druh práce sjednaný pracovní smlouvou užší než profese definovaná kódem CZ- ISCO (např. druh práce manikérka spadá pod kód CZ-ISCO 51422 manikéři a pedikéři) nebo naopak širší (např. druh práce dělník může odpovídat mimo jiné následujícím kódům CZ- ISCO: 93122, 93123, 93130). Tato situace má za následek nejistotu na straně zaměstnavatelů ohledně řádného plnění jejich informační povinnosti vůči Úřadu práce. Z nám dostupných informací vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost hlásit Úřadu práce změny druhu práce cizince pouze v případě, změní-li se druh práce cizince takovým způsobem, že současně dojde i ke změně kódu CZ-ISCO oproti kódu CZ-ISCO uvedenému v původním oznámení Úřadu práce o nástupu cizince do práce.

 Změna místa výkonu práce cizince – v případě místa výkonu práce pak může v praxi docházet k takovým změnám, které spočívají v pouhém zúžení původně Úřadu práce nahlášeného místa výkonu práce (např. z území celé České republiky na jednu obec), případně v pouhém přesunu místa výkonu práce v rámci jedné obce (např. v případě změny sídla zaměstnavatele v rámci jedné obce). V této souvislosti se na základě získaných informací domníváme, že zaměstnavatel cizince je v rámci plnění své informační povinnosti vůči Úřadu práce povinen hlásit změny místa výkonu práce cizince oproti místu výkonu práce uvedenému v původním oznámení Úřadu práce o nástupu cizince do práce. Bylo-li tedy místo výkonu práce nahlášeno Úřadu práce původně jako obec a k přemístění místa výkonu práce došlo pouze v rámci této obce, není zaměstnavatel povinen změnu Úřadu práce ohlásit